ตราสินค้า “โครงการหลวง”

11 ก.พ. 59

โครงการหลวงก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2512 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดาร ลดการปลูกฝิ่นและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ต่อมาในปี 2535 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ โครงการหลวง เป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อจะได้เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีกฎหมายรองรับ

40 กว่าปีที่ผ่านมา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา วิจัย และผลจากการดำเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ได้สร้างงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโครงการหลวงช่วยทำหน้าที่ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวเขา ส่งผลให้ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการอุปโภคบริโภค อาทิ ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้สด สมุนไพร พืชไร่ ประมง ปศุสัตว์ ชา-กาแฟ และผลิตภัณฑ์แปรรูป กว่า 3,300 รายการ( ก.ย.2557 ) มีจำหน่ายในร้านโครงการหลวงสาขาต่างๆ ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ห้างสรรพสินค้า และร้านไฮเปอร์มาร์ท ทั่วประเทศ โดยโครงการหลวงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตราสินค้ามาเป็นลำดับ จากเดิมที่ใช้ “ตราดอยคำ” ได้เปลี่ยนเป็น “ตราโครงการหลวง” ในสินค้าเกือบทุกประเภท ยกเว้น กาแฟ ที่ยังคงใช้ชื่อ กาแฟดอยคำ หรือ Doi Kham Coffee

ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่วางจำหน่ายใน ตราสินค้า “ ดอยคำ” ในปัจจุบันนั้น เป็นผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (Doi Kham Food Products Co.,Ltd.) อยู่ในความดูแลของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล เพื่อดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์และรองรับผลิตผลของมูลนิธิโครงการหลวงบางส่วน อีกทั้งยังนำผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่งมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าแปรรูปชนิดต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยเรื่องสินค้าทั้งสองชนิดของผู้บริโภคต่อในขณะนี้ มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้กำหนดให้มีการใช้ ตราสินค้า “โครงการหลวง” ในผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ของมูลนิธิโครงการหลวงทุกชนิด รวมถึง ชา-กาแฟ นับแต่นี้ต่อไป