รหัสสินค้า:

R65405

ลักษณะ:

กาแฟ

กลุ่ม:


กาแฟเฉพาะแหล่ง Royal Project Single Origin Coffee - คั่วบด (Ground Coffee)

1.   Ang Khang Single Origin

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง best replica watches
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2512  ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  ซื้อที่ดินในบริเวณดอยอ่างขาง เพื่อเป็นสถานีวิจัย ศึกษาทดลองพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชมาเพาะปลูกเป็นอาชีพแทนการปลูกฝิ่น มีลักษณะ ภูมิประเทศ เป็นแอ่งรูปร่างคล้ายกระทะ  ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 - 1,920 เมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 12.6 องศาเซลเซียส ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอดำ) จีนยูนาน ไทยใหญ่ และดาราอั้ง รวม 9 หย่อมบ้าน พื้นที่ปลูกประมาณ 396 ไร่

 เมล็ดกาแฟอะราบิกาของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่โครงการหลวงเลือกสรรบรรจุในกล่อง คือเมล็ดกาแฟคัดพิเศษ เฉพาะแหล่งจากบ้านคุ้ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 - 1,500 เมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่ 24.3 องศาเซลเซียส ต่ำสุดที่ 13.5 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,098 มม. เกษตรกรที่ปลูกกาแฟเป็นชาวเขาเผ่าจีนยูนานและไทยใหญ่  ปลูกภายใต้ร่มเงาต้นอะโวคาโด้ บ๊วย พี้ช พลับ และมะนาวหวาน  เกษตรกรจะเลือกเก็บผลกาแฟที่สุกสีแดงทีละผล ส่งให้สถานีฯ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นกาแฟกะลา ด้วยวิธีเปียก wet Process อย่างพิถีพิถัน ภายใต้ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณภาพของโครงการหลวง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคั่ว ด้วยการคั่วระดับกลาง โดยเครื่องคั่วกาแฟที่ทันสมัยและโรงงานผลิตได้มาตรฐานสากล (GMP CODEX และ HACCP)  กาแฟจากอ่างขาง มีเอกลักษณ์เฉพาะ  หอมกลิ่นคล้ายชากุหลาบ บอดี้ของกาแฟค่อนข้างสูง เมื่อได้ดื่มจะรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา คล้ายกลิ่นแตงกวา มีรสชาติคล้ายช็อคโกแลต

2.   Huai Nam Khun Single Origin

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาและเนินเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบแคบกระจายอยู่ทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ 88,339 ไร่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 600–1,400 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 22 องศาเซลเซียส  ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ปกาเกอะญอ  ลาหู่ และจีนยูนนาน ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน (14 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 7,470 คน

 ศูนย์ฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

เมล็ดกาแฟอะราบิกาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ที่โครงการหลวงเลือกสรรบรรจุในกล่อง คือเมล็ดกาแฟคัดพิเศษ เฉพาะแหล่งจากบ้านอะบอโด่  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,400 เมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 24 องศาเซลเซียส  เกษตรกรที่ปลูกกาแฟเป็นชาวเขาเผ่าอาข่า ปลูกภายใต้ร่มเงาไม้ป่าธรรมชาติ เกษตรกรจะเลือกเก็บผลกาแฟที่สุกสีแดงทีละผลและนำมาแปรรูปเป็นกาแฟกะลา ด้วยวิธีเปียก wet Process อย่างพิถีพิถัน ภายใต้ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณภาพของโครงการหลวง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคั่ว ด้วยการคั่วระดับกลาง โดยเครื่องคั่วกาแฟที่ทันสมัยและโรงงานผลิตได้มาตรฐานสากล (GMP CODEX และ HACCP)  กาแฟจากอ่างขาง มีเอกลักษณ์เฉพาะ  มีกลิ่นหอมสดชื่นของกรดผลไม้คล้าย Lemon  บอดี้ของกาแฟระดับปานกลาง เมื่อได้ดื่มจะได้สัมผัสถึงรสชาติละมุนละไม คล้ายเนยสดและ Maple Syrup

3.   Pa Miang Single Origin

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

เมื่อปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ประกอบอาชีพทำสวนเมี่ยง ซึ่งมีราคาตกต่ำลง  จึงพระราชทานเงินทุนสำหรับการสร้างศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟอะราบิกา  ต่อมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ได้ขยายผลการดำเนินงานด้านการเพาะปลูกไม้ดอกและไม้ผลเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ตั้งอยู่ที่ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับสับซ้อนเป็นป่าดิบเขาและเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน ครอบคลุมพื้นที่ 75,506 ไร่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  650-1,500 เมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 23 องศาเซลเซียส ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและคนเมือง รวม 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า 2,500 คน

เมล็ดกาแฟอะราบิกาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ที่โครงการหลวงเลือกสรรบรรจุในกล่อง คือเมล็ดกาแฟคัดพิเศษ เฉพาะแหล่งจากบ้านปางกำแพงหิน  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,100 เมตร  เกษตรกรที่ปลูกกาแฟเป็นคนพื้นเมือง ปลูกภายใต้ร่มเงาไม้ป่าและสวนเมี่ยง เกษตรกรจะเลือกเก็บผลกาแฟที่สุกสีแดงทีละผลและนำมาแปรรูปเป็นกาแฟกะลา ด้วยวิธีเปียก wet Process อย่างพิถีพิถัน ภายใต้ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณภาพของโครงการหลวง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคั่ว ด้วยการคั่วระดับกลาง โดยเครื่องคั่วกาแฟที่ทันสมัยและโรงงานผลิตได้มาตรฐานสากล (GMP CODEX และ HACCP)  กาแฟจากอ่างขาง มีเอกลักษณ์เฉพาะ  มีกลิ่นหอมสดชื่นของกรดผลไม้ คล้าย lemon  บอดี้ของกาแฟระดับปานกลาง เมื่อได้ดื่มจะสัมผัสถึงรสชาติของข้าว Basmati และกลิ่นไม้สน

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 Add to list